WZBOGACAMY SIEBIE WZAJEMNIE

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

DAJĄC STAJEMY SIĘ PEŁNIĄ

NASZE SERCA BIJĄ DLA WSZYSTKICH

O FUNDACJI

Fundacja Sangter Foundation powstała w 2015 roku, pod patronatem Sangtera Rinpoche, z inicjatywy ludzi dobrej woli, którym leży na sercu zaangażowanie w działania na rzecz ochrony zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sikkimu, a także edukacji w zakresie ochrony środowiska i zachowania unikatowej kultury Sikkumu. Fundacja łączy osoby chętne do działania na rzecz Sikkimu i stanowi międzynarodową platformę wymiany myśli i doświadczeń międzykulturowych.

Fundatorem Sangter Foundation jest buddyjski nauczyciel Sangter Rinpoche, tulku i opat dwóch klasztorów w południowym Sikkimie oraz nauczyciel w linii Karma Kamntzang, który aktywnie wspiera rozwój Sikkimu i troszczy się dobrostan jego ludności.

Głównym celem Sangter Foundation jest ochrona i promocja zdrowia w ramach Sikkim Free Clinic – kliniki, w której wolontariusze – lekarze, fizjoterapeuci i personel medyczny będą świadczyli bezpłatną pomoc medyczną na rzecz ludności stanu Sikkim.

Po uruchomieniu Sikkim Free Clinic Fundacja planuje utworzyć Instytut Medyczny, w którym lokalni lekarze będą mogli szkolić się w zakresie metod medycyny zachodniej, chińskiej i tybetańskiej.

MISJA FUNDACJI

Misją Sangter Foundation jest poprawa jakości życia ludności Sikkimu poprzez prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowego trybu życia oraz edukacji, zachowania i pielęgnowania kultury materialnej Sikkimu, a także ochrony środowiska.

CELE FUNDACJI

Celami Fundacji są działania na rzecz Sikkimu, należącego do Republiki Indii, w zakresie:

  • ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia,
  • edukacji – szkolenia lokalnych lekarzy w zakresie metod medycyny zachodniej, chińskiej i tybetańskiej,
  • edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
  • zachowania i pielęgnowania kultury Sikkimu,
  • ochrony środowiska i rozwoju technologii służących zrównoważonemu rozwojowi,
  • reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sikkimu,
  • promocja kultury i walorów turystycznych Sikkimu,

poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń.